Home » LEGISLATIE

LEGISLATIE

ORDONANTE:

  • ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG nr. 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate . Ultimele acte modificatoare: – O.G. nr. 1/2006 – O.G. nr. 35/2006 – Legea nr. 399/2006 – O.U.G. nr. 91/2006.

ORDONANTA Nr. 129 din 31 august 2000 *** Republicata privind formarea profesionala a adultilor

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30 septembrie 2002 *) Republicata în temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, dându-se textelor o noua numerotare. Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, si rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 În sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de munca si pot participa la programe de formare profesionala, în conditiile legii.

LEGI:

LEGE Nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicata privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 1 martie 2007 *) Republicata în temeiul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 507/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 202/2002 a mai fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, si ulterior a mai fost modificata prin Legea nr. 340/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 25 iulie 2006. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1) Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament între femei si barbati, în vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vietii publice din România. (2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse si de tratament între femei si barbati se întelege luarea în considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora. ART. 2 Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament între femei si barbati si pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplica în domeniul muncii, educatiei, sanatatii, culturii si informarii, politicii, participarii la decizie, furnizarii si accesului la bunuri si servicii, precum si în alte domenii reglementate prin legi speciale.

LEGE Nr. 346 din 5 iunie 2002 *** Republicata privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 12 noiembrie 2009 *) Republicata în temeiul art. II din Legea nr. 258/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002 si a mai fost modificata si completata prin: – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 41/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003; – Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003; – Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri în materie financiar-fiscala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003; – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 57/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 6 noiembrie 2006; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.126 din 13 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 186/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 22 mai 2006; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 27 octombrie 2008.

Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Text în vigoare începând cu data de 3 ianuarie 2008. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 31 decembrie 2007: – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 4/2003; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2003, cu modificarile ulterioare; – Legea nr. 4/2003; – Legea nr. 232/2003*, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2003; – Decizia Curtii Constitutionale nr. 217/2003; – Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare; – Legea nr. 519/2003, cu modificarile ulterioare; – Legea nr. 107/2004; – Legea nr. 580/2004; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2005, aprobata prin Legea nr. 68/2006; – Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare; – Legea nr. 487/2006, cu modificarile ulterioare; – Ordonanta Guvernului nr. 3/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/2007; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 – Legea nr. 387/2007. Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse si modificarile efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 76/2002 nu mai sunt de actualitate. NOTE: 1. Prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 2. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 În România fiecarei persoane îi sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj. ART. 2 Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate în vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.

Privind solutionarea conflictelor de munca

Text în vigoare începând cu data de 27 iulie 2007 Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 24 iulie 2007: – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 219/2005; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 290/2000, aprobata prin Legea nr. 32/2001; – Legea nr. 261/2007. Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1) Raporturile de munca stabilite între salariati si unitatile la care acestia sunt încadrati se desfasoara cu respectarea prevederilor legale, precum si în conditiile negociate prin contractele colective si individuale de munca. (2) Încalcarea de catre una dintre parti a obligatiilor care îi revin potrivit alin. (1) atrage raspunderea juridica a acesteia. ART. 2 În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie: a) unitate desemneaza persoana juridica care utilizeaza munca prestata de salariati; b) salariat desemneaza persoana fizica ce desfasoara o activitate în cadrul unei unitati, în temeiul unui contract individual de munca.

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 -IN CURS DE FORMATARE – Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Titlul I – Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional.

CODUL MUNCII:

 

LEGI IN DOMENIUL MIGRATIEI:

 

Privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei (actualizata pana la data de 13 iulie 2008*)

EMITENT: GUVERNUL    *)   Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.   Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt pânã la data de 13 iulie 2008, cu modificãrile si completãrile aduse de LEGEA nr. 134 din 4 iulie 2008 . **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 134 din 4 iulie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008, în cuprinsul ordonantei de urgentã, termenul supralegalizat se înlocuieste cu termenul legalizat. Având în vedere cã prin înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrãri, pe lângã atributiile pe care aceastã institutie le are în domeniul migratiei, azilului si integrãrii sociale a strãinilor, aceasta a preluat de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncã din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitãtii de Sanse competentele în ceea ce priveste eliberarea documentelor care atestã dreptul la muncã al strãinilor pe teritoriul României, tinând cont de transferul de competente dintre cele douã institutii, pentru a nu se crea sincope în gestionarea problematicii în domeniu, respectiv reglementarea dreptului de sedere si a dreptului de muncã ale strãinilor pe teritoriul României, întrucât toate aceste elemente vizeazã interesul public si constituie situatii extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicatã, Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicata**)(*actualizata*) privind regimul strainilor in Romania**)

EMITENT: GUVERNUL Data intrarii in vigoare: 05 Iunie 2008 Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 01 Martie 2010  *) Textul republicat al ordonantei de urgenta a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 5 iunie 2008. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt valabila la data de 20 Aprilie 2010, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 din 23 februarie 2010 . **) Republicata în temeiul art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2007 , publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, dându-se textelor o noua numerotare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004 si a mai fost modificata si completata prin: – Legea nr. 309/2004 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005 ; – Legea nr. 482/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004; – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 306/2005 , publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005; – Legea nr. 56/2007

LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizata*) privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*)

EMITENT: PARLAMENTUL –––- *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006. Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt pânã la data de 3 octombrie 2008, cu modificãrile si completãrile aduse de: RECTIFICAREA nr. 122 din 4 mai 2006 ; ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 ; LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007 ; DECIZIA nr. 604 din 20 mai 2008 ; ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 1 octombrie 2008 . **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele „Autoritatea pentru Strãini” si „Oficiul National pentru Refugiati” se înlocuiesc, în mod corespunzãtor, cu sintagma „Oficiul Roman pentru Imigrari”. Prin acelasi act normativ se înfiinteazã Oficiul Roman pentru Imigrari, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin reorganizarea Autoritãtii pentru strãini si a Oficiului National pentru Refugiati, care se desfiinteazã. Oficiul Roman pentru Imigrari preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca în domeniul eliberãrii documentului care atesta dreptul la munca al strãinilor. Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I Dispozitii generale ART. 1 Obiectul de reglementare Prezenta lege stabileste regimul juridic al strãinilor care solicita o forma de protectie în România, regimul juridic al strãinilor beneficiari ai unei forme de protectie în România, procedura de acordare, încetare si anulare a unei forme de protectie în România, precum si procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil. ART. 2 Definirea termenilor In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmãtorul înteles: a) forma de protectie – orice forma de protectie acordatã de statul roman, si anume: statutul de refugiat, protectia subsidiara, protectia temporarã sau protectia umanitara temporarã; b) solicitant sau solicitant de azil – cetãteanul strãin sau apatridul care si-a manifestat vointa de a obtine o forma de protectie în România, atât timp cat cererea sa nu a fost solutionatã printr-o hotãrâre irevocabilã; c) strãin – cetãteanul strãin sau apatridul; d) cerere pentru acordarea unei forme de protectie sau cerere de azil – solicitarea fãcuta de un cetãtean strãin sau de un apatrid în scopul obtinerii protectiei din partea statului roman; e) tara de origine – tara al carei cetãtean este, în cazul cetãteanului strãin, sau, dacã acesta detine mai multe cetãtenii, fiecare tara al carei cetãtean este, iar în cazul apatrizilor, tara sau tãrile în care acestia îsi au resedinta obisnuitã; f) procedura de azil – totalitatea actelor si formalitãtilor îndeplinite, precum si a activitãtilor desfãsurate de autoritãtile competente, în vederea recunoasterii statutului de refugiat sau, dupã caz, a acordãrii protectiei subsidiare; g) statut de refugiat – forma de protectie recunoscuta de statul romancetãteanului strãin sau apatridului care îndeplineste.

Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 900 din 7 octombrie 2005, si a mai fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea , nr. 636 din 24 iulie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 500/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.

Dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pe teritoriul României

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European sunt beneficiarii unui nou regim juridic, complet diferit de cel anterior prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.194/2002, privind regimul străinilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.

Noul cadru legal este reprezentat de OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 38/2004/CE privind privind dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora în cadrul teritoriului Statelor Membre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *